Skladiščenje nevarnih in vnetljivih snovi - zakonodaja, ukrepi, napotki

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji skladiščijo nevarne kemikalije, morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij. Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za skladiščenje nevarnih kemikalij.

Izvajalci dejavnosti proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij morajo imeti glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje predpisanih zahtev. (Pravne podlage: Zakon o kemikalijah: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4831

Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9475 določa tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja.

Ukrepi obsegajo:

 • Razrede skladiščenja
 • Pravila skladiščenja
 • Tehnične zahteve za skladiščenje
 • Organizacijske zahteve za skladiščenje

 

Tehnični in organizacijski ukrepi:

 1. Omogočen mora biti klic v sili in na vidnem mestu navedene telefonske številke za klic v sili;
 2. Zaposlenim mora biti na voljo osebna varovalna oprema ki mora biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na dostopnih in jasno označenih mestih;
 3. V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije (8A in 8B) in kemikalije z resnimi učinki na zdravje (6.1A in 6.1B) iz 7. člena tega pravilnika, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.
 4. Omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.
 5. Tla morajo biti nepropustna.
 6. Skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo.
 7. Skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote v kateri se hranijo tekoče kemikalije.
 8. V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi posebna posoda za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
 9. Delovni prostor za administrativna dela, mora biti fizično ločen in ustrezno prezračen.
 10. V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, z resnimi učinki na zdravje (6.1A in 6.1B) morata biti zaposlenim zagotovljeni ločeni garderobni omarici za čisto in umazano garderobo.
 11. Kemikalije, ki so razvrščene s H300, H310 in H330 in snovi s seznama predhodnih sestavin za prepovedane droge iz skupin 1 in 2, morajo biti varovane in skladiščene tako, da je dostop do njih omejen, nadzorovan in omogočen le pooblaščenim osebam.

Skladišče na odlično dostopni lokaciji na Tržaški cesti v Ljubljani nudi skladiščenje vseh vrst blaga

 • papirna galanterija,
 • les,
 • športni rekviziti,
 • pijače,
 • živila,
 • računalniška oprema,
 • strojna oprema

 

Prav tako smo usposobljeni smo za skladiščenje nevarnih in vnetljivih snovi

 • 2000 mest za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje NEVARNIH KEMIKALIJ in drugih snovi
 • 1000 mest za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje VNETLJIVIH KEMIKALIJ in drugih snovi

http://www.lesnina-trgovina.si/2014/index.php?IDM=848&IDPM=857